Icon
Icon

หลักสูตรที่เปิดการสอน

ระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขางานยานยนต์
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพ (ปวส.)
สาขางานยานยนต์
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Icon

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

ระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าสัญชาติไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป

ระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพ (ปวส.)
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.3 หรือเทียบเท่าสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

Icon

วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์ “นักศึกษาเก่งทักษะ ประกอบอาชีพได้เต็มศักยภาพ”

ปรัชญา “จิตอาสา พัฒนาสังคม”

อัตลักษณ์ “รักษ์ธรรมชาติ รักษ์โลก”

About Us

Icon พันธกิจ

1. จัดระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน
2. จัดหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นด้านวิชาชีพบนพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
4. จัดระบบดูแลติดตามให้คำปรึกษาผู้เรียน อย่างเป็นระบบ ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
5. ให้บริการวิชาชีพ ตามความเหมาะสมและความต้องการของชุมชนและสังคม
6. อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณีค่านิยมที่ดีงาม

2566

ปีการศึกษา

Press Release

Icon ข่าวประชาสัมพันธ์

Icon
12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ

2023-08-07 09:37:44

ดูรูปภาพ
Icon
รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2566 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 1 มิถุนายน 2566

2023-01-29 18:20:37

ดูรูปภาพ
Icon
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2565

2022-10-27 10:52:21

ดูรูปภาพ
อ่านทั้งหมด

Activity

Icon กิจกรรม

Icon
พิธีไหว้ครูปีการศึกษา2566

2023-06-23 09:18:55

ดูรูปภาพ
Icon
กิจกรรมวันวิสาขบูชา

2023-06-08 11:45:39

ดูรูปภาพ
Icon
อาชีวะเอกชน เพื่อนทูบี ต้านภัยยาเสพติด

2022-06-10 16:50:40

ดูรูปภาพ
อ่านทั้งหมด

Why Choose Us!

Iconข้อมูลการมีงานทำของนักศึกษา

Icon ข้อมูลอ้างอิง

ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คลิ๊ก www.v-cop.go.th

Icon

สาขาช่างยนต์(Automotive)

-การติดตามภาวะผู้มีงานทำ ปวช.
-ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาที่ติดตามได้ ปวช.
-การติดตามภาวะผู้มีงานทำ ปวส.
-ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาที่ติดตามได้ ปวส.

Icon

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(Business Computer)

-การติดตามภาวะผู้มีงานทำ ปวช.
-ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาที่ติดตามได้ ปวช.
-การติดตามภาวะผู้มีงานทำ ปวส.
-ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาที่ติดตามได้ ปวส.

Icon

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านเพิ่ม

Inside Information

Icon ข้อมูลภายในวิทยาลัย

ข้อมูลกิจกรรม

การทำกิจกรรมเพื่อได้รู้จักการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ รู้ความสำคัญของเวลา เคารพกฎ กติกา สร้างความสามัคคีกันในทีม มีความเสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สร้างทัศนะคติที่ดีในการอยู่ร่วมกัน และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

กิจกรรมภายใน

กิจกรรมภายนอก

อื่นๆ

อ่านทั้งหมด

แกลเลอรี่

วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ “นักศึกษาเก่งทักษะ ประกอบอาชีพได้เต็มศักยภาพ” ปรัชญา “จิตอาสา พัฒนาสังคม” อัตลักษณ์ “รักษ์ธรรมชาติ รักษ์โลก”

รูปภาพกิจกรรมภายใน

รูปภาพกิจกรรมภายนอก

อื่นๆ

รูปแกลเลอรี่ทั้งหมด

วิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทพลัส ขออนุญาตจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย บริษัท อุบลอริยะทรัพย์จำกัดและมีนายสิทธิชัย วงศ์เพ็ญ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต นางสาวสุภัทราภรณ์ ช้างสาร เป็นผู้จัดการวิทยาลัยฯพร้อมทีมงานผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิคณะครู/อาจารย์และผู้นำชุมชน ในเขตอำเภอลืออำนาจและอำเภอใกล้เคียงเห็นพ้องให้มีการดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทพลัสแห่งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าในสายอาชีพสมัยใหม่สำหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไปโดยมุ่งเน้นที่จะสร้างทักษะขั้นสูงในสายอาชีพนั้นๆเพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศกลุ่มอาเซียนและเพื่อการมีงานทำภายใต้การเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่

Team Members

Icon ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายประสงค์ โภคสวัสดิ์

ผู้รับใบอนุญาต

นายสิทธิชัย วงศ์เพ็ญ

ผู้จัดการวิทยาลัย

นางสาวสุภัทราภรณ์ ช้างสาร

หมวดสมรรถะหลัก

นางรจรินทร์ ชาจันทึก

YouTube

วีดีโอแนะนำ

ไปโรงเรียนยังไงให้ปลอดภัยจาก โควิด19?

Icon

หากโรงเรียนของเรายังเปิดทำการเรียนการสอนเป็นปกติ มาดูวิธีที่จะช่วยให้เด็ก คุณครู และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนปลอดภัยกันค่ะ โรงเรียนจะปลอดภัยได้ต้องอาศัยความร่วมมือในการเฝ้าระวังและป้องกันของทุกคน โดยเริ่มตั้งแต่ที่บ้านเลยนะคะ


โพสต์วันที่:20-12-2021

Interesting Website

Icon Website ที่น่าสนใจ

ข่าวการศึกษา

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ

ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

ข้อมูลข่าวสารครูบ้านนอกวันนี้

แผนที่วิทยาลัยฯ

แชร์เว็บไซต์